31 de desembre 2018

El miracle de Nadal dels PastoretsQue un poble de 2.000 habitants com la Cellera de Ter hagi mantingut sense gaires interrupcions la tradició dels Pastorets durant més de cent anys, si no és un miracle, s’hi assembla molt

Els pri­mers Pas­to­rets de la Cellera eren molt dramàtics, amb morts i assas­si­nats

Quan Pep Franch va fer saber que ho dei­xava estar, que es jubi­lava de la feina i dels Pas­to­rets, ningú el va creure. Després de 45 anys par­ti­ci­pant i diri­gint l’espec­ta­cle, s’havia con­ver­tit en l’ànima d’una repre­sen­tació que, amb molt poques excep­ci­ons, ha arri­bat pun­tual a les fes­tes de Nadal de la Cellera de Ter des de fa més d’un segle, 111 anys exac­ta­ment. Això, per a una ciu­tat gran, no seria cap cosa extra­or­dinària, però per a un poble que al llarg del dar­rer segle ha vore­jat sem­pre els 2.000 habi­tants, és tota una pro­esa.

“He fet Pas­to­rets amb tres gene­ra­ci­ons de la mateixa família”, diu Franch. “I en algun cas, com els Ala­bau, amb qua­tre. Els pri­mers que vaig fer van ser en Batus i l’Aram, de Fran­cesc Gay. Eren en vers, can­tats i amb molt poc humor. A poc a poc, ho hem anat trans­for­mant en un espec­ta­cle més fami­liar, pen­sant en la mai­nada. En els últims anys –con­ti­nua–, hem fet una bar­reja de diver­ses obres, amb la incor­po­ració d’ele­ments polítics, tant locals com naci­o­nals. Hem tin­gut pro­ble­mes amb algun autor que ens acu­sava de no res­pec­tar la seva obra.”

Lluís Lla­gos­tera, his­to­ri­a­dor local, dels de picar pedra i anar direc­ta­ment a les fonts, és l’home que sap més coses d’aquest segle i escaig de Pas­to­rets, una acti­vi­tat que, en el tom­bant del segle XIX, tenia molta empenta arreu. “Els ano­me­na­ven sar­su­ela –explica–, ja que eren Pas­to­rets can­tats. La base prin­ci­pal era el cor. Els pobles que tenien tra­dició tea­tral s’hi van apun­tar. A la Cellera hem tro­bat ori­gi­nals impre­sos del 1895, però no sabem on els repre­sen­ta­ven. Els pri­mers que tenim ben docu­men­tats són del 1907. Eren uns Pas­to­rets molt dramàtics, amb morts i assas­si­nats, i amb títols com ara La ven­jança de Jesús. Els pri­mers que es van fer van ser L’adve­ni­ment de Jesús infant i, després, La redempció de l’esclau, que ja sem­bla molt més seriós.”

L’any ante­rior s’havia creat el Cen­tre Catòlic, una ini­ci­a­tiva de la parròquia per agru­par el jovent a l’entorn del cant i el tea­tre. Ja s’havien ins­tal·lat les fàbri­ques tèxtils a Anglès i el poble estava dei­xant de ser estric­ta­ment rural. A poc a poc, s’havia creat ambi­ent de tea­tre.

“Durant uns anys –con­ti­nua Lla­gos­tera–, es van fer dues repre­sen­ta­ci­ons dife­rents dels Pas­to­rets. El 1911, el metge i far­macèutic Calixte Nogués va cons­truir un ate­neu obrer per com­pen­sar el cen­tre catòlic. Tot i que el nom de l’Ate­neu va per­du­rar, l’experiència va durar tres o qua­tre anys. Després va llo­gar el bar que es con­ver­ti­ria en el cen­tre dels repu­bli­cans. Hi havia els Tea­trocs i la Penya Estufa, que va ser la pri­mera a incor­po­rar-hi les noies. Quan els joves se’n van can­sar, la gent del cen­tre va pas­sar a fer els Pas­to­rets a l’Ate­neu, que tenia millors ins­tal·laci­ons. Par­lar de dre­tes i esque­res seria sim­pli­fi­car, ja que durant molts anys el bar de l’Ate­neu el por­tava el cap local dels monàrquics. El poble era petit, però el dina­misme cul­tu­ral era impor­tant.”

“En les millors èpoques –comenta Franch–, hem mobi­lit­zat més de cent per­so­nes, cosa que t’asse­gu­rava que s’omplis­sin totes les ses­si­ons. Ara ja costa una mica més, per diver­sos fac­tors, com ara la diver­si­tat de cre­en­ces, el canvi demogràfic i l’aca­pa­ra­ment d’entra­des anti­ci­pa­des, que va gene­rar males­tar i va fer que molta gent se’n des­digués.”

Franch ha vis­cut tota l’evo­lució tec­nològica que ha acom­pa­nyat els Pas­to­rets, des de les galle­des amb sal, un fil elèctric i un plom que feien de reòstat –si posa­ves la mà a la galleda, la descàrrega era impor­tant–, pas­sant per la pólvora que es posa­ven a les mans els dia­bles, fins a l’MP3. “L’època dels dis­cos de vinil era un des­as­tre difícil de coor­di­nar. Lla­vors van arri­bar les cin­tes de cas­set, cosa que m’obli­gava a tenir-ne més d’una dot­zena en una caixa i a rebo­bi­nar-les de nou després de cada sessió. Amb els CD, la cosa ja va millo­rar i ara és una delícia.”

Els Pas­to­rets de la Cellera, tot i que han estat un espec­ta­cle comu­ni­tari pel qual ha pas­sat gai­rebé tota la mai­nada del poble, s’han sus­ten­tat damunt les espat­lles de vuit o deu famílies que han pas­sat la tra­dició de pares a fills. La seva con­tinuïtat al llarg de més de cent anys, si no és un mira­cle, s’hi assem­bla molt. A banda del parèntesi de la Guerra Civil (els dar­rers van ser els del 1935), han acu­dit pun­tu­als a la cita de Nadal amb poquíssi­mes inter­rup­ci­ons. Pep Franch se’n va, però els Pas­to­rets es que­den i obren un nou capítol. El subs­ti­tu­eix David Cas­tany, direc­tor del grup Esquetx i pro­fes­sor de tea­tre a l’escola.

Entre Torras i Bages i les versions particulars
El dia que va néixer Osiris, es va sentir una veu que des del cel va cridar: “Ha nascut el senyor de tota la Terra.” El dia que el Nen Jesús va veure la primera llum, els àngels van anunciar: “El messies ha nascut. Glòria a Déu al cel i pau a la Terra.” Els dos mites s’uneixen en el misteri del naixement i potser per això els Pastorets que es representen en molts pobles i ciutats de les nostres comarques es mouen entre el bé i el mal, la virtut i el vici, el cel i l’infern, habitats per personatges celestials com ara sant Miquel, infernals com ara Satanàs i Llucifer i terrenals com ara els pastors Rovelló i Lluquet, i estructuren una cosmovisió que es repeteix en la majoria de les representacions de casa nostra. Ja siguin les de Banyoles, on Josep Navarro Santaeulàlia, Joan Solana i Xavier Xargay van adaptar un text d’Antonio Molins amb música d’Ignacio Rubió, o les de Girona, on Proscènium, el grup dirigit per Joan Ribas, fa 37 anys que va recuperar els Pastorets que es feien a La Salle per oferir un espectacle amb versions particulars. A Anglès, el 1978, el recordat mossèn Josep Maria Pont va recuperar una tradició que avui ha continuat el grup de teatre Bambolina, mentre que a Olot la sarsuela d’Antonio Molins i Ignasi Rubió recollirà l’aventura dels rabadans per anar a veure Jesús. La representació també s’ha recuperat a Palafrugell i es manté ferma a Lloret de Mar, on els somriures i la mística han ocupat el Casal de l’Obrera.


+ info - publicat per
Miquel Torns - Pau Lanao
La Cellera de Ter
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1525371-el-miracle-de-nadal-storets.html

L’Escola Pia recupera ‘Els Pastorets’ i es converteixen en tot un èxit

Descripció:

L’Escola Pia de Balaguer recuperava aquest diumenge una tradició amb més de 20 anys d’història. Gràcies a la implicació dels membres de l’AMPA i del centre la representació de Els Pastorets tornava a l’escenari amb la participació de prop de 90 alumnes. La història d’en Lluquet i en Rovelló era representada antigament pels alumnes de 8è d’EGB, en començar el nou curs un grup de pares i mares posava en marxa el projecte obert a la participació de tots els nens i nenes. Aquesta recuperació ha estat tot un èxit per la gran implicació de tots els que l’han fet possible i les 600 persones que aquest diumenge a la tarda gaudien de la representació teatral per excel·lència de les festes de Nadal. Després de la bona experiència d’enguany, els impulsors i impulsores del projecte dirigit per Esteve Biel confien en la seva continuïtat. L’Escola Pia de Balaguer ha recuperat la il·lusió per aquesta tradició després de més de 20 anys. Part d’aquesta es deu a que molts dels pares i mares reviuen el seu passat al centre amb els seus fills i filles. + info - publicat per https://www.balaguer.tv/escola-pia-recupera-pastorets-converteixen-exit/

Escenamateur distingue al Certamen Nacional de Teatro de Guardo (Palencia)
El Certamen Nacional de Teatro organizado por la Agrupación Musical de Guardo (AMGu) ha sido reconocido con el Sello de Calidad de la Confederación de Teatro Amateur (Escenamateur), una distinción que solo tienen veinticuatro festivales en España, tres de ellos en Castilla y León.
La Confederación de Teatro Amateur (Escenamateur) ha concedido su Sello de Calidad a este ciclo escénico que, con solo siete años de trayectoria, ha sabido ganarse el respeto de grandes artistas del ámbito nacional, las compañías y el público, según ha informado la Asociación AMGu en un comunicado.
Este Sello de Calidad, que tiene por objeto premiar y reconocer a las muestras que sobrepasen un baremo de calidad, supone "un espaldarazo más" a uno de los grandes proyectos de AMGu, ha afirmado la asociación.
"Este tipo de reconocimientos nos ayuda a consolidar nuestro certamen, que en muy pocos años de vida se ha convertido en un referente en todo el país como demuestran las cien candidaturas que nos llegan cada año, haciendo de él uno de los más concurridos por las compañías", ha afirmado el director del festival, Manuel Dos Santos.
De hecho, según ha destacado la asociación, solo hay 24 festivales en España que puedan presumir de la distinción que concede Escenamateur, organismo designado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) para velar por la calidad de los ciclos escénicos que se organizan en el territorio nacional.
De todos los festivales reconocidos con este sello, tres son de Castilla y León, el de Benavente (Zamora), La Bañeza (León) y la nueva incorporación de Guardo.
El Certamen de Teatro de AMGu se creó en 2012 con la intención de divulgar, fomentar y apoyar el arte de la interpretación teatral de grupos o compañías de carácter aficionado del país.
Desde AMGu se ha recordado que la próxima gran artista que recalará en la localidad para amadrinar al Certamen de Teatro en la sesión inaugural de la séptima edición será Concha Velasco, quien interpretará el jueves 21 de febrero en el recién estrenado auditorio municipal la obra El Funeral, que dirige su hijo Manuel.
La veterana actriz vallisoletana, que también recogerá el premio AMGu de Honor, compartirá escenario con Jordi Rebellón, Irene Soler, Cristina Abad y Enmanuel Medina.
Además todas las compañías que participen en la séptima edición de este certamen recibirán 800 euros y optarán a los premios de Mejor representación, Mejor puesta en escena, Mejor actor principal, Mejor actriz principal, Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto y Premio Especial del público.

+ info - publicat per
Palencia, 20 dic (EFE)

30 de desembre 2018

El dia dia, avui tens Pastorets a :


Els Pastorets de Vilanova i la GeltrúEspectacle: Els Pastorets o L'adveniment de l'infant JesúsAutor: Adaptació del text de Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 21:00
Els Pastorets (Rubí)Espectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
El Primer Nadal dels PastorsEspectacle: El Primer Nadal dels PastorsAutor: Mossèn Rossend Fortunet i BusquetsPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de Ribes (Sant Pere de Ribes)Espectacle: CAMÍ DE BETLEMAutor: Joan Rosquellas a partir d'una adaptació de l'obra de Josep M. Folch i TorrasPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets Principals de VallsEspectacle: Versió pròpiaAutor: Diversos autorsPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de BalsarenyEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 17:30
Els Pastorets de CalafEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 17:30
Els Pastorets de TàrregaEspectacle: Els Pastorets de TàrregaAutor: Folch i TorresPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de ManresaEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
ELS PASTORETS DE NAVARCLESEspectacle: Adaptació de "Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant Jesús"Autor: Jaume CostaPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets: Belluguet i BielóEspectacle: El Nadal dels PastorsAutor: Josep MoreraPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 19:00
Terrassa - Els PastoretsEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:30
Els Pastorets de L'HospitaletEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 19:00
Els Pastorets de MataróEspectacle: L'Estel de NatzaretAutor: Ramon PàmiesPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 17:00
Els PastoretsEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Text adaptat de Josep M. Folch i Torres per Albert PijuanPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 19:00
Els PastoretsEspectacle: Els PastoretsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Badalona - Els Pastorets del CírcolEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets d'IgualadaEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 11:45
Els Pastorets de l'Ametlla de Merola - Creu de Sant Jordi 2007Espectacle: La Flor de NadalAutor: Francesc A. PicasPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 17:00
Els Pastorets de SúriaEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Cardona - Els PastoretsEspectacle: Els PastoretsAutor: AnònimPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 18:00
Ulldecona - Els PastoretsEspectacle: Els Pastorets d'Ulldecona 2018Autor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de ManlleuEspectacle: d'en Folch i TorresAutor: AdaptacióPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de Sant BoiEspectacle: L'Estrella de Nadal (versió lliure)Autor: Rafel Anglada i Josep C. TapiasPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 19:00
Els Pastorets de Molins de ReiEspectacle: El Bressol de JesusAutor: Frederic Soler "Pitarra"Pròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de CollbatóEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep Ma. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:30
Els Pastorets del Centre Sant Pere ApòstolEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de la Joventut de La Faràndula - SabadellEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 18:00
L'ESTEL DE NATZARETEspectacle: Els Pastorets de PoblenouAutor: Ramon PàmiesPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 17:30
Els PastoretsEspectacle: Els Pastorets: Jesús és natAutor: Josep Miralles i Salvador PratPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 11:30
Els Pastorets de PremiàEspectacle: L'Estel de NatzaretAutor: Ramon PàmiesPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
L'Estel de NatzaretEspectacle: Centre Cultural i Teatre de SarriàAutor: Ramon PàmiesPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 17:30
Els Pastorets de Sant Feliu de LlobregatEspectacle: Els Pastorets 2018Autor: Josep M.Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 19:30
Els Pastorets de MontblancEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 18:00
PASTORETSEspectacle: Selecció i adaptació de textos : Quim Capdevila i Pep AlsinaAutor:Pròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de GironaEspectacle: Els Pastorets de GironaAutor: Joan Ribas, adaptats de l’obra de Mn. Francesc Gay, rector de La Pinya (Olot)Pròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 17:30
Els Pastorets de CanovellesEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 19:00
Sabadell - Els Pastorets del Centre Parroquial Sant VicençEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Els Pastorets de La PalmaEspectacle: L'Estel de NatzaretAutor: Ramon PàmiesPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 18:00
Arenys de Munt - Els PastoretsEspectacle: Els Pastorets d'Arenys de MuntAutor: Ramon PàmiesPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 21:30
Els Pastorets de CerveraEspectacle: Rosa de BetlemAutor: Ramon TurullPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 18:30
Els Pastorets del ClotEspectacle: La Flor de NadalAutor: Text adaptat de Francesc d'Assís PicasPròxim espectacle: 29 de de desembre de 2018 17:00
Caldes de Montbui - Els PastoretsEspectacle: Els Pastorets o l'Adveniment de l'Infant JesúsAutor: Josep M. Folch i TorresPròxim espectacle: 30 de de desembre de 2018 18:30

Encetem temporada, comença l'espectacle!

Amb la celebració de la Festa Major de Manresa,  donem el tret de sortida a la nova temporada del Kursaal.  Us hem preparat una tardor que a...